Obchodné podmienky

Úvod » Obchodné podmienky

Tento nákupný poriadok je záväzným ustanovením internetového obchodu Hájíček interiéry a zahŕňa vzájomný obchodný vzťah, podmienky, pravidlá, práva a povinnosti medzi kupujúcim zákazníkom / odberateľ (ďalej len kupujúci) a prevádzkovateľom internetového eshopu spoločností Petr Hájíček, Severná 691/1, 784 01 Litovel, IČO: 73022667, DIČ: CZ7707025315 (ďalej len predávajúci).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Všetky vzťahy sa riadia Občianskym zákonníkom (č.40 / 1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.634 / 1992 Zb.). V prípade že sa jedná o iný subjekt ako spotrebiteľ sa všetky neupravené vzťahy v obchodných podmienkach riadia obchodným zákonníkom (č.513 / 1991 Zb.), Všetko v znení noviel.

I. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

II. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pri výbere tovaru je veľmi dôležité zvážiť jeho druh, materiál, rozmery a účel jeho použitia.

Podmienkou pre naplnenie platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Pre objednávku sú vyžadované len informácie nevyhnutne potrebné k spoľahlivému doručenie tovaru.

Objednávku môže kupujúci uskutočniť priamo v internetovom obchode alebo emailom. Po zadaní objednávky do objednávkového systému (potom, čo kupujúci obdrží emailom potvrdenie objednávky) je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a teda za objednávku záväznú.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vybavovanie objednávok v jeho vyhradenom čase a to od pondelka do piatku v čase od 07:00 do 15:00. Vo výnimočných prípadoch (po dohovore) je možná expedície aj mimo túto vyhradenú dobu.

III. Cenové podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v obchode bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané na internetových stránkach sú vždy platné a záväzné v okamih uskutočnenia objednávky. Objednaním tovaru už zmena ceny v internetovom obchode nijako neovplyvňuje cenu, ktorá bola uvedená v objednávke. K cene tovaru sa započítava dopravné a balné pokiaľ nie je uvedené inak v jednotnej výške a to 5.79 EUR bez DPH / 7 EUR s DPH (149 Kč bez DPH / 180 Kč s DPH).

IV. Možnosti platby

Kupujúci môže ako formu úhrady zvoliť len platbu na účet. Úhradu vykoná kupujúci na účet CZ3220100000002700679527 (IBAN), FIOBCZPPXXX (SWIFT/BIC). V prípade platby na účet zaplatí kupujúci sumu uvedenú v objednávke, ktorá je zaslaná po odoslaní objednávky na emailovú adresu kupujúceho. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predajcu, je tovar expedovaný spolu s daňovým dokladom.

V. Podmienky dodania

Všetky zásielky z nášho eshopu sú balené s maximálnym ohľadom na to, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru. V prípade, že zákazník dostane zjavne poškodený balík, je povinný:

  1. balík neprevziať a nechať ho vrátiť predávajúcemu kuriérom, ktorý ho doručoval
  2. v prípade že zákazník zistí poškodenie tovaru až po otvorení balíka, je nutné toto poškodenie hlásiť bezodkladne predajcovi najneskôr do 3 dní od doručenia balíka, v prípade neskoršej reklamácie na poškodenie pri doprave, nemusí byť na takúto reklamáciu braný ohľad.

Dodávky sa štandardne uskutočňujú formou doručením zásielkovou službou TOPTRANS EU, a.s. na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacity, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.

VI. Zrušenie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku maximálne do doby, než bude objednávka potvrdená operátorom a následne expedovaná. Po uplynutí tejto doby je možné vykonať zrušenie len vo výjmečných prípadoch

  • tovar nie je na skladoch
  • nebola vykonaná platba za tovar, pri zvolení platby "platba vopred na účet"
  • jedná sa o falošnú objednávku

Kupujúci je vždy informovaný na ním zadanú emailovú adresu (prípadne telefonicky) o dôvode zrušenia jeho objednávky a je mu ponúknuté náhradné riešenie vzniknutej situácie.

VII. Nevyzdvihnutia alebo odmietnutia tovaru

V prípade že si kupujúci tovar nevyzdvihne, alebo odmietne jeho prevzatie, bude mu zaslaná faktúra na sumu 7 EUR vrátane DPH za vzniknuté náklady spojené s expedíciou, poštovnom a balnom za odoslanie balíka vrátane sumy za vyhotovenie zákazky na mieru. Splatnosť tejto faktúry je 14dní od jej zaslania kupujúcemu. V prípade nezaplatenia tejto sumy v stanovenom termíne je účtované kupujúcemu 0,5% penále z tejto sumy za každý deň omeškania.

Tieto poplatky budú vymáhané podľa platných zákonov Českej republiky.

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

VIII.I Kupujúci berie na vedomie, že nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

VIII.II Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. VIII.a či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to napríklad na adresu Petr Hájíček, Severná 691/1, 784 01 Litovel, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho hajapetr@seznam.cz. K oznámeniu odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár.

VIII.III V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VIII.II obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu na adresu Petr Hájíček, Severná 691/1, 784 01 Litovel.

VIII.IV V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VIII.II obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu tovaru a taktiež náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru ku kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Kupujúci má povinnosť znášať náklady spojené s vrátením tovaru.

VIII.V Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté.

VIII.VI V našom e-shope ponúkame predovšetkým tovar, ktorý je upravené podľa priania kupujúceho a nie je teda možné na tento tovar uplatniť nárok na odstúpenie od zmluvy, okrem tovaru z kategórie Motory na ovládanie retiazkových roliet, kde je možné tento nárok uplatniť.

IX. Reklamačný poriadok

Kupujúci je bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru prezrieť a oznámi predávajúcemu prípadné zistené vady. Zistené vady oznámi kupujúci predávajúcemu elektronickou formou. Vo svojom oznámení musí kupujúci uviesť aké vady boli u zakúpeného tovaru zistené.

Pri reklamácii tovaru je nutné, aby kupujúci predávajúcemu zaslal spolu s reklamovaným tovarom všetky listiny, ktoré mu boli odovzdané predávajúcim v rámci vybavenia objednávky reklamovaného tovaru, teda napríklad faktúru, záručný list a iné. Ďalej je nutné, aby kupujúci v prípade že predávajúcemu vracia vadný tovar ho vrátil kompletný tak, ako ho prevzal od predávajúceho. Informácie o priebehu reklamácie sú zasielané formou e-mailových správ na adresu uvedenú kupujúcim, prípadne na poštovú adresu uvedenú na faktúre reklamovaného tovaru (Príjemca). V prípade, že kupujúci požaduje zasielanie informácií na inú adresu, musí túto skutočnosť uviesť v oznámení o reklamácii.

V závislosti na druhu závad a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä potom zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnení, má kupujúci možnosť sa v prípade reklamácie domáhať, aby chybný tovar bol opravený alebo vymenený za tovar nový.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

Ak sú na tovar definované výrobcom tovaru záručné podmienky, ktoré idú nad rámec zákonom stanovených, prípadne sa na tovar vzťahujú výrobcom garantované servisné služby, je o tom kupujúci informovaný v rámci popise konkrétneho tovaru.

Všetky reklamácie sú vybavované v lehote do 30 dní od prevzatia vadného tovaru predávajúcim.

Záručná doba trvá po dobu 24 mesiacov.

X. Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov.

XI. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať, je Česká obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach www.coi.cz. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Spotrebiteľ má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

XII. Záverečné ustanovenia


Objednávky vytvorené medzi kupujúcim a obchodom Hájíček interiéry, sú pre kupujúceho záväzné. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim riadna kúpna zmluva uzavretá za pomoci komunikácie na diaľku.

Nastavenie súborov cookies
Tento web používa súbory cookie, ktoré pomáhajú fungovaniu webu, zobrazeniu videí, zaisteniu bezpečnosti a tiež na sledovanie vašej interakcie s naším webom.  viac informácií
Prijať nevyhnutné
Prijať všetko